OBEZİTENİN ÖNLENMESİ

Obezite sıklığının hızlı artışını durdurmanın en önemli yolu bireylerin obez olmalarını önlemektir. Bu amaçla topluma dönük doğru ve kanıta dayalı bilimsel uygulamalar çocukluktan itibaren başlatılmalıdır. Temel olarak iki husus önemsenmelidir. Bunlar:

- Obezite konusunda eğitim (Çocukluktan itibaren)

- Yeterli ve Dengeli Beslenme

- Fiziksel aktivite yapılmasıdır. 

Birinci basamakta çalışan hekimlerin de aileleri bu hususlarda yönlendirmelerinin yararlı olacağı şüphesizdir. 

Obezitenin önlenmesi 2 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar devlete ve bireye yönelik önlemleri içermektedir. 

Merkezi ve yerel yönetime ait önlemler; 

• Tüm haberleşme kanalları kullanılarak toplumun yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite hakkında sürekli bilgilendirilmesi,

• Toplumda yeterli ve dengeli beslenme ve yeterli ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla olanakların sağlanması,

Yetişkinlikte Obeziteye yönelik önlemler

• Fiziksel aktivite alanlarının sağlanması, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması, 

• Toplu beslenme alanlarının sürekli olarak denetlenmesi,

• Her yaş grubu için güzel örneklerin toplumda ön plana çıkarılması (rol model). 

Bireye yönelik önlemler;

Bireye yönelik önlemlerde asıl görev, sağlık çalışanlarına düşmektedir. Öncelikle aile hekimlerinin obezite konusunda bilgileri artırılmalı ve obezite ile mücadelede aktif rol almaları sağlanmalıdır. 

Diğer sağlık personeli de sürekli hizmet içi eğitimlerle programa dahil edilmelidir. 

Sağlık hizmeti sundukları nüfusta tüm bireyleri obezite ve risk faktörleri açısından değerlendirmeli ve bilgilendirmeye yönelik bireysel veya toplu eğitimler verilmelidir. Bölgesindeki yerel yönetim birimleri, eğitim kurumları ve işyerleri ile işbirliği yapmalıdır. 

Sosyal Medya Paylaşımı: